POLITYKA COOKIES

 

 

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych. Nasza Polityka Prywatności informuje w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, jak je przetwarzamy i jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Nasza Polityka Cookies obejmuje informacje na temat korzystania przez platformę CARROT z plików cookies i podobnych technologii.

 

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności i Polityką Cookies przed rozpoczęciem korzystania z platformy CARROT!

 

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

 

Polityka Prywatności Wrecking Ball Sp. z o.o. zawiera informacje na temat zgodnych z wymogami RODO zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem platformy CARROT oraz praw osób, których dane są przetwarzane.

 

Administrator podejmuje wszelkie wymagane i celowe działania, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzi nadzór procesów przetwarzania danych osobowych. W przypadku wystąpienia incydentów zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych Wrecking Ball podejmie niezwłoczne działania w celu usunięcia naruszenia, zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych konsekwencji i zapobieżeniu naruszeniom w przyszłości, zgodnie z wewnętrzną polityką ochrony danych osobowych.

 

 

 

I.                    Definicje pojęć

 

Dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, pośrednio lub bezpośrednio, osoby fizycznej, w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO. Zidentyfikowanie osoby fizycznej może nastąpić na przykład na podstawie imienia, nazwiska, numeru identyfikacyjnego PESEL, adresu e-mail.

 

Przetwarzanie danych osobowych stanowi pojedyncza operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 119.1). 

 

 

 

II.                  Administrator danych osobowych

 

Wrecking Ball Sp. z o.o. jest Administratorem danych osobowych podawanych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez platformę CARROT, na przykład w celu rejestracji Konta lub w związku z wykonaniem umowy zawieranej w wyniku aukcji prowadzonej na Platformie CARROT.

 

Wrecking Ball jest także Administratorem danych Użytkownika Platformy, który wyraził zgodę na komunikację marketingową i przetwarzanie danych w celach marketingowych albo w celu uzyskania dodatkowych ofert za pośrednictwem formularzy ofertowych.

 

III.                Kontakt z Administratorem

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: reklamacje@carrot.pl albo za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem https://carrot.pl/kontakt albo korespondencyjnie na adres 02-231 Warszawa, Jutrzenki 177

 

W przypadku kontaktu telefonicznego wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, należy przerwać rozmowę i skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.

 

IV.                Osoby, których dane są przetwarzane

 

Administrator przetwarza dane osób udostępnione Administratorowi w związku z prowadzoną działalnością, to jest świadczeniem usług oraz realizacją umów zawieranych w wyniku aukcji prowadzonych za pośrednictwem platformy CARROT.

 

Osoby, których dane są przetwarzane to:

 

a) Użytkownicy platformy CARROT, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą wpisanymi do CEIDG;

 

b) osoby reprezentujące Użytkowników platformy CARROT, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

 

c) osoby kontaktowe wskazywane przez Użytkowników platformy CARROT lub osoby ich reprezentujące,

 

d) osoby, których dane są przetwarzane w związku z realizacją umów z Użytkownikami, w tym upoważnieni przez nich pracownicy, współpracownicy, pełnomocnicy,

 

e) osoby podające swoje dane w formularzach zapytań ofertowych przesyłanych za pośrednictwem platformy CARROT (np. w formularzu „Wylicz dodatkowe koszty transportu”).

 

 

 

V.                  Zakres danych, które są przetwarzane

 

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie:

 

Kategoria osób

Rodzaj danych[DX92] 

Użytkownicy aktywni i nieaktywni platformy CARROT będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą wpisanymi do CEIDG

imię i nazwisko, adres, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, NIP, REGON, adres, korespondencyjny, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, IP urządzeń kontaktujących się z Platformą

Osoby reprezentujące aktywnych i nieaktywnych Użytkowników platformy CARROT będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

imię i nazwisko, adres siedziby, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, adres korespondencyjny, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, stanowisko służbowe, IP urządzeń kontaktujących się z Platformą

Osoby kontaktowe wskazywane przez Użytkowników platformy CARROT

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, IP kontaktujących się z Platformą

Osoby, których dane są przetwarzane w związku z realizacją umów z Użytkownikami, w tym upoważnieni przez nich pracownicy, współpracownicy, pełnomocnicy

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, IP urządzeń kontaktujących się z Platformą

Osoby przesyłające zapytania za pośrednictwem formularzy ofertowych dostępnych na platformie CARROT

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, IP urządzeń kontaktujących się z Platformą

 

 

 

VI.                Cel przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach wskazanych w tabeli poniżej. Cel przetwarzania danych zawsze znajduje swoje podstawy w RODO. W niektórych sytuacjach przetwarzanie danych może zależeć od zgody osoby, której dane są przetwarzane.

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Ustalenie tożsamości Użytkownika dokonującego rejestracji na platformie, zamierzającego korzystać lub korzystającego z usług Wrecking Ball.

Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c RODO

Pozyskanie i utrwalenie danych osób, upoważnionych przez Użytkownika platformy CARROT do kontaktu w jego imieniu albo reprezentowania go w celu zawarcia lub realizacji umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c RODO

Kontakt z Użytkownikiem platformy CARROT, jego pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem w celu zawarcia lub realizacji umowy

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Kontakt z Użytkownikiem platformy CARROT, jego pracownikiem, współpracownikiem w celu uzyskania oceny i informacji na temat świadczonych usług i przebiegu realizacji umowy

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz ochrona przed roszczeniami z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez administratora.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Zapewnienia bezpieczeństwa systemu i jego Użytkowników, w tym w zakresie wsparcia informatycznego.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Prowadzenie przez administratora ksiąg rachunkowych i realizacja obowiązków podatkowych, w tym wystawianie faktur za świadczone usługi, przekazywanie dokumentacji księgowej do zewnętrznego biura księgowego

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Przesyłanie Użytkownikom komunikacji marketingowej dotyczącej produktów i usług Wrecking Ball, w szczególności ofert, informacji o planowanych aukcjach (marketing bezpośredni)

Art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oferowanie Użytkownikom bezpośrednio produktów i usług firm współpracujących (partnerów Administratora), w tym dobierania tych produktów pod kątem zainteresowań i potrzeb Użytkowników za pomocą profilowania (marketing bezpośredni).

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Przetwarzanie danych pozyskanych w trakcie rejestracji na platformie w celach analityki i profilowania, polegające na ich analizie i powiązaniu z innymi informacjami, służące dostosowaniu komunikacji marketingowej oraz doboru usług do potrzeb Użytkowników, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów, obsługi sprzedaży i posprzedażowej w zakresie określonym w regulaminie, w tym reklamacji.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Przetwarzanie danych pozyskanych w trakcie rejestracji na platformie w celu badania satysfakcji Użytkowników i optymalizacji działania Portalu na podstawie uwag Użytkowników na ten temat; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów, obsługi sprzedaży i posprzedażowej w zakresie określonym w regulaminie, w tym reklamacji.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

 

 

VII.              Przekazywanie danych osobowych przez Administratora

 

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1.  Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, audytorskie.

 

2. Dostawcy usług marketingowych i analitycznych, firmy informatyczne obsługujące platformę CARROT.

 

3. Organy ścigania, organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy nadzorcze Wrecking Ball, w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.

 

4. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi lub powiązanym z obsługą umów oraz przechowaniem i transportem przedmiotów aukcji.

 

 

 

VIII.            Czas przetwarzania danych

 

Dane przetwarzane na potrzeby korzystania z platformy CARROT przechowywane są od chwili rejestracji Użytkownika Platformy do czasu usunięcia Konta Użytkownika.

 

Dane, których przetwarzanie uzasadnione jest zabezpieczeniem platformy przed ponowną rejestracją wykluczonego Użytkownika, przetwarzane są do czasu ustania możliwości ponownej rejestracji Użytkownika.

 

Dane, których przetwarzanie uzasadnione jest zabezpieczeniem struktury platformy, przetwarzane są do czasu koniecznego w celu zachowania bezpieczeństwa funkcjonowania systemu.

 

Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych, sądowych) będą przetwarzane w tym celu przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń.

 

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Dane przetwarzane na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, są przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

 

Po upływie wskazanych okresów dane są usuwane lub poddawane pseudonimizacji.

 

 

 

IX.                Środki techniczne przechowywania i miejsce przetwarzania danych

 

Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora znajdują się na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Administrator stosuje odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych.

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych poza terenem Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

 

X.                  Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba ta może skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Sposób realizacji żądań osoby, której dane są przetwarzane:

 

1.       Prawo dostępu do danych

 

Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane zażądała od Administratora dostępu do jej danych, Administrator udziela tej osobie informacji, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących.

 

Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych. Kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Administrator nie uznaje za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych. Jeżeli żądania osoby, dotyczące wydania kopii danych, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem, jeżeli żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

 

2.       Sprostowanie i uzupełnienie danych

 

Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić sprostowania danych, jeżeli dane nie były nieprawidłowe. Na żądanie osoby Administrator uzupełnia i aktualizuje dane, chyba że uzupełnienie danych byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (dane zbędne).

 

3.       Usunięcie danych

 

Na żądanie osoby Administrator usuwa dane, gdy:

 

         a. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane albo przetwarzane w innych celach,

 

         b. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 

         c. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

 

         d. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 

         e. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego.

 

4.       Ograniczenie przetwarzania

 

Na żądanie osoby Administrator ogranicza przetwarzanie danych, gdy:

 

         a. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

 

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 

c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 

d. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

 

W czasie ograniczenia przetwarzania Administrator przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich
bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje osobę o uchyleniu ograniczenia.

 

5.        Przenoszenie danych

 

Osoba ma prawo żądania otrzymania dotyczących jej danych osobowych, których przekazała Administratorowi w celu przekazania ich innemu Administratorowi. Dane będą przekazane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesyłania ich innemu administratorowi. Prawo to ma zastosowanie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą, dostarczyła dane osobowe za własną zgodą lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. Nie ma natomiast zastosowania, jeżeli przetwarzanie opiera się na innej podstawie prawnej niż zgoda lub umowa.

 

6.       Sprzeciw

 

Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

 

 

 

XI.                Polityka Cookies

 

1.       Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową do urządzenia końcowego łączącego się ze stroną. Pliki te są zapisywane w przeglądarce użytkownika oraz mogą być identyfikowane i odczytane przy każdorazowym połączeniu się z jego komputera ze stroną www.carrot.pl. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby korzystającej z urządzenia końcowego.

 

2.       Za pomocą plików cookies i podobnych technologii gromadzimy dane dotyczące:

 

- urządzenia z którego korzysta użytkownik, w tym adres protokołu internetowego urządzenia, informacje o strefie czasowej i stosowanej przeglądarki internetowej i systemie operacyjnym,

 

- logowania, w tym daty logowania, zmiany haseł, 

 

- lokalizacji użytkownika,

 

- aktywności na stronie CARROT, w tym częstotliwość wizyt, sposób i wyniki wyszukiwań i przeglądania stron, czas przeglądania stron.

 

3.       Strona www.carrot.pl może wykorzystywać pliki cookies i podobne technologie w celu:

 

- dostosowania Platformy CARROT do preferencji odwiedzających ją gości i użytkowników,

 

- poprawienia wydajności i funkcjonalności Platformy CARROT,

 

– w celach statystycznych tworzenia statystyk oglądalności podstron Strony,

 

– w celach analitycznych, w tym opracowywania zagregowanych danych, w celu rozwoju i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

 

4.       W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych można zmienić ustawienia dotyczące Cookies w przeglądarce internetowej, aż do ich całkowitego blokowania. Zmiana ustawień może wpłynąć na niektóre funkcje i wygodę korzystania ze strony. Wyłączenie opcji Cookies nie powoduje zablokowania dostępu do strony www.carrot.pl, ale może ograniczyć korzystanie z wielu jej funkcjonalności. 

 

Dalsze korzystanie ze strony www.carrot.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie można zmienić.

 

XII.              Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookies

 

Administrator ma uprawnienie do zmian i aktualizacji Polityki prywatności i Polityki Cookies. Wprowadzone zmiany i aktualizacje będą zamieszczane na stronie www.carrot.pl. Informacja o zmianach będzie przesyłana dodatkowo do Użytkowników Platformy za pośrednictwem wiadomości email.

 

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Platformy i usunąć Konto Użytkownika.

]