REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ WRECKING BALL SP. Z O.O.

 

§ 1.

  Postanowienia ogólne

1.   Regulamin określa rodzaje, zakres i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Wrecking Ball Sp z o.o. za pośrednictwem platformy aukcyjnej CARROT na rzecz Użytkowników będących przedsiębiorcami.

2.     Użytkownik Platformy jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Podczas rejestracji konta na platformie aukcyjnej CARROT Użytkownik wyraża zgodę na związanie Regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia.

3.     Regulamin jest udostępniony Użytkownikom na stronie internetowej www.carrot.pl skąd możliwe jest jego pobranie, utrwalenie lub wydrukowanie.

4.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 

§ 2.

Definicje

Terminy i pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.     Aukcja tryb składania ofert zakupu Przedmiotu Sprzedaży dostępny on-line za pośrednictwem administrowanej przez Wrecking Ball Platformy internetowej CARROT na zasadach opisanych w Regulaminie, gdzie przedmiotem Aukcji jest prawo do zawarcia Umowy sprzedaży licytowanego Przedmiotu Sprzedaży, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 

2.  Cena minimalna – najniższa cena za Przedmiot Sprzedaży określona indywidualnie dla każdego Przedmiotu Sprzedaży, od której rozpoczyna się licytacja podczas Aukcji.

3.     Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, pośrednio lub bezpośrednio, osoby fizycznej, w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. 119.1).

4.     Depozyt – jednorazowa wpłata dokonywana przez Użytkownika wymagana w celu udziału w Aukcjach organizowanych na Platformie.

5.    Hasło – ciąg co najmniej sześciu znaków numerycznych lub alfanumerycznych, obejmujący minimum jedną cyfrę i jeden znak specjalny (!@#$%*?()-=+), ustanowiony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika.

6.      Licytant – Użytkownik, który złożył w toku Aukcji ważną Ofertę zakupu Przedmiotu Sprzedaży.

7.      Login – adres e-mail, którym Użytkownik posługuje się w celu rejestracji Konta Użytkownika na Platformie i komunikacji z Wrecking Ball.

8.  Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez Wrecking Ball na rzecz Użytkownika w celu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w ramach Platformy oraz gromadzenia w tym celu niezbędnych informacji.

9.      Kupujący – Licytant, którego Oferta złożona w toku Aukcji miała najwyższą cenę, który otrzymał informację o wygraniu Aukcji i zaproszenie do zawarcia umowy

 10.   Oferta – składana podczas Aukcji przez Licytanta propozycja zawarcia Umowy Sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży na warunkach określonych w opisie Aukcji i za cenę zaoferowaną przez Licytanta w toku Aukcji.

11.    Ogłoszenie – ogłoszenie o rozpoczęciu Aukcji, zawierające Cenę minimalną sprzedaży oraz opis udostępnianego na Aukcji Przedmiotu Sprzedaży wraz ze zdjęciami.

12.  Platforma – system aplikacji internetowych udostępnianych Użytkownikowi na stronie www.carrot.pl w celu udziału w Aukcji i korzystania z Usług Wrecking Ball.

13.    Prowizja – kwota, którą Kupujący jest zobowiązany uiścić na rzecz Wrecking Ball, w wysokości i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

14.   Przedmiot / Przedmiot Sprzedaży – przedmiot, stanowiący własność Sprzedawcy, oferowany do sprzedaży w trybie aukcyjnym za pośrednictwem Platformy.

15.      Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z wymienionymi w nim załącznikami, które stanowią jego integralną część.

16.     Sprzedawca – prawny właściciel pojazdu bądź osoba lub podmiot uprawniony do rozporządzania Przedmiotem, reprezentowany przez Wrecking Ball.

17.   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Przedmiotu oferowanego w Aukcji zawierana pomiędzy Sprzedawcą, reprezentowanym przez Wrecking Ball i Licytantem, który wygrał Aukcję (Kupującym).

18.     Usługa/Usługi – usługa/usługi świadczona/e przez Wrecking Ball Sp. z o.o.

19.    Użytkownik – przedsiębiorca, którym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą i mającą dla tej osoby charakter zawodowy, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który dokonał pełnej rejestracji na Platformie, zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu i uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Wrecking Ball.

20.  Wrecking Ball – Wrecking Ball Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717867, NIP: 7811964994, Regon: 36946079

 

§ 3.

Warunki techniczne korzystania z Platformy

1.             Korzystanie z Platformy wymaga posiadania:

a.         zainstalowanej przeglądarki internetowej (przeglądarki rekomendowane: Internet Explorer wersja 10.0 lub nowsza, Opera wersja 12.10 lub nowsza; inne przeglądarki: Mozilla Firefox wersja 11 lub nowsza, Chrome wersja 16 lub nowsza),

b.        możliwości korzystania z protokołów JavaScript i Cookies.

2.             Komputer, z którego Użytkownik loguje się do swojego Konta, powinien być wyposażony w legalne oprogramowanie oraz posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być skonfigurowane na co najmniej średnim poziomie ochrony.

3.             Wyłączenie przez Użytkownika obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Platformy, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Platformą i płynnym korzystaniu z Usług. Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu braku aktywnej obsługi Cookies przez urządzenia Użytkownika.

4.             Z powodu awarii lub przerw technicznych, ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku zaistnienia innych zagrożeń, w tym wynikających z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wrecking Ball, Wrecking Ball ma prawo zablokować lub czasowo ograniczyć dostęp do Platformy lub Kont Użytkowników na czas konieczny do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości. Aukcje, których termin zakończenia przypadał w czasie braku dostępu do Platformy ulegają powtórzeniu w kolejnym terminie następującym po dniu przywrócenia dostępu do Platformy.

5.             Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

6.             Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy z przyczyn od niej niezależnych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących, Wrecking Ball nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Platformy lub niemożnością użytkowania Platformy przez Użytkownika, w szczególności wynikające z niewłaściwego lub wadliwego funkcjonowania, braków, zakłóceń, defektów, opóźnień w przebiegu operacji lub transmisji danych, wirusów komputerowych, awarii linii lub systemów informatycznych.

 

§ 4.

Rejestracja Konta i korzystanie z Platformy

1.             Rejestracja i aktywacja Konta Użytkownika podlega następującym zasadom:

a.         z usług świadczonych za pośrednictwem platformy Carrot mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy posiadający aktywne Konto;

b.        rejestracja i aktywacja Konta Użytkownika są wolne od opłat;

c.         użytkownik może posiadać na Platformie tylko jedno Konto;

d.        rejestracja Konta dokonywana jest przez stronę www.carrot.pl i wymaga wypełnienia formularza udostępnionego na stronie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Wrecking Ball Danych Osobowych Użytkownika podanych podczas rejestracji;

e.         wypełniony formularz rejestracyjny podlega automatycznej weryfikacji pod kątem zgodności z danymi podmiotu zarejestrowanymi w internetowej bazie podmiotów Głównego Urzędu Statystycznego. Formularz wypełniony zgodnie z danymi GUS podlega automatycznemu zatwierdzeniu przez Wrecking Ball. W przypadku braku zgodności operator informuje Użytkownika o błędach w formularzu. Błędny formularz nie stanowi podstawy rejestracji;

f.          po zatwierdzeniu formularza Użytkownik otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość zawierającą link, przez który Użytkownik dokonuje aktywacji Konta. Aktywacja Konta kończy proces rejestracji.

2.             Z chwilą aktywacji Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Wrecking Ball Umowy o korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.

3.             Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji Konta muszą być zgodne z danymi Użytkownika właściwymi do zawarcia Umowy i wystawiania faktur VAT. W przypadku zmiany danych Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie samodzielnie dokonywać ich bieżącej aktualizacji w systemie Platformy. Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność danych wynikłą z winy Użytkownika.

4.             Oświadczenia Wrecking Ball oraz inna korespondencja z Użytkownikiem może być przesyłana na adresy Użytkownika, w tym adres e-mail, podane w Danych Użytkownika. Oświadczenia lub korespondencja wysłana na adres  podany w Danych Użytkownika uznawana jest za doręczoną.

5.             Korzystanie z Platformy podlega następującym zasadom:

a.       korzystanie z Konta wymaga każdorazowo zalogowania z podaniem indywidualnego Loginu i Hasła Użytkownika;

b.      korzystanie z oprogramowania wywołującego automatyczne logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania;

c.       użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta innego Użytkownika ani udostępniać własnego Konta innym osobom, wyjątkiem należycie umocowanych przez Użytkownika osób działających w jego imieniu

d.      konto Użytkownika jest niezbywalne, za wyjątkiem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa, w ramach którego Użytkownik dokonał rejestracji Konta.

6.        Wrecking Ball może czasowo ograniczyć udział Użytkownika w Aukcjach, jeżeli Użytkownik:

a.       narusza konkurencyjny przebieg Aukcji;

b.      zawiera umowy/porozumienia (w jakiejkolwiek formie) z innym Użytkownikiem, których celem lub skutkiem jest zakłócanie prawidłowego przebiegu Aukcji;

c.       w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty  w toku Aukcji opóźnia się ze spełnieniem formalności niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży, w szczególności ze spełnieniem świadczeń Kupującego, w zakresie zapłaty należności lub terminowego odbioru Przedmiotu Sprzedaży.

7.             Wrecking Ball jest uprawniony do zawieszenia Konta Użytkownika na czas określony, jeżeli:

a.       zaistniało podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych lub Konta Użytkownika - do czasu ustania lub usunięcia zagrożenia;

b.   zaistniało podejrzenie  naruszenia zasad korzystania z platformy o których mowa w § 4 ust. 5 - do czasu wyjaśnienia przyczyny zawieszenia lub ustąpienia stanu naruszenia;

 

c.       Użytkownik uchyla się od wykonania zobowiązań w zakresie zapłaty należności lub odbioru Przedmiotu Sprzedaży - do czasu wykonania wymagalnych zobowiązań przez Użytkownika;

d.      na wniosek Użytkownika, na okres do 12 miesięcy od dnia zawieszenia.

8.             Wrecking Ball może trwale zawiesić Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik:

a.       dopuścił się naruszenia Regulaminu Platformy;

b.      nie wywiązał się z obowiązku zapłaty zobowiązań powstałych w związku z korzystaniem z Platformy lub Usług świadczonych przez Wrecking Ball Sp. z o.o., pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu spełnienia należnych świadczeń;

c.      nie zawarł na piśmie Umowy, do zawarcia której był zobowiązany w wyniku wygrania Aukcji lub nie odebrał Przedmiotu Sprzedaży, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu odbioru;

d.      zakłóca działanie Platformy lub bezpieczeństwo korzystania z Platformy przez innych Użytkowników;

e.   dostarcza lub przekazuje z wykorzystaniem Platformy nielegalne treści lub szkodliwe oprogramowanie, w szczególności treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogące wprowadzić w błąd, zawierające wirusy lub mogące wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych;

 

f.        zakłóca konkurencyjny przebieg Aukcji ma zawieszoną działalność gospodarczą, zaprzestał jej prowadzenia lub utracił status osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

9.          Wrecking Ball może odmówić rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika, jeżeli osoba rejestrująca Konto:

a.      Stwarzała lub stwarza swoim działaniem uzasadnioną obawę naruszania Regulaminu Platformy;

b.     nie wywiązała się z obowiązku zapłaty zobowiązań powstałych w związku z korzystaniem z Platformy lub Usług świadczonych przez Wrecking Ball Sp. z o.o.;

c.     nie zawarła na piśmie Umowy, do zawarcia której była zobowiązana w wyniku wygrania Aukcji lub pomimo zawarcia Umowy nie odebrała Przedmiotu Sprzedaży;

d.     zakłócała działanie Platformy lub bezpieczeństwo korzystania z Platformy przez innych Użytkowników, albo dostarczała lub przekazywała z wykorzystaniem Platformy nielegalne treści lub szkodliwe oprogramowanie, w szczególności treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogące wprowadzić w błąd, zawierające wirusy lub mogące wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych;

 

e.     zakłócała konkurencyjny przebieg Aukcji, ma zawieszoną działalność gospodarczą, zaprzestała jej prowadzenia lub utraciła status osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

10.             Użytkownik może zażądać usunięcia Konta Użytkownika wysyłając żądanie na adres e-mail: pomoc@carrot.pl. Usunięcie Konta rozumiane jest jako rozwiązanie Umowy o korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.

11.          Usunięcie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wykonania zobowiązań powstałych w związku z korzystaniem z Platformy i Usług Wrecking Ball, w szczególności obowiązku zapłaty, zawarcia na piśmie Umowy, do zawarcia której był zobowiązany  w wyniku wygrania Aukcji  oraz odbioru Przedmiotu Sprzedaży

 

§ 5.

Depozyt

1.                  Wymogiem udziału w charakterze Licytanta w organizowanych na Platformie Aukcjach jest wniesienie przez Użytkownika depozytu w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wpłata depozytu umożliwia udział w dowolnej liczbie Aukcji ogłaszanych na Platformie.

2.                  Depozyt należy wnieść na rachunek bankowy Wrecking Ball o numerze 53 1140 2004 0000 3102 7807 4789 nie później niż w dniu złożenia pierwszej oferty w Aukcji. Za moment wpłaty Depozytu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku Wrecking Ball. Wymogiem dostępu do aukcji jest przesłanie potwierdzenia przelewu depozytu na adres depozyt@carrot.pl.

3.                  W przypadku wygrania Aukcji depozyt stanowi zabezpieczenie dopełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikłych z zawartych w toku Aukcji Umów Sprzedaży w szczególności zawarcia na piśmie zawartej Umowy Sprzedaży, zapłaty za Przedmiot Sprzedaży, odbioru Przedmiotu Sprzedaży, zapłaty Prowizji i nie podlega zwrotowi do chwili dopełnienia wszystkich obowiązków wobec Wrecking Ball.

4.          W przypadku uchylania się przez Użytkownika od zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności niedokonania zapłaty ceny lub zapłaty Prowizji, nieodebrania Przedmiotu w wyznaczonym terminie, depozyt ulega przepadkowi w całości

5.                  Depozyt zwracany jest na wyraźną prośbę Użytkownika po zakończeniu wszystkich Aukcji, w których Użytkownik bierze udział w charakterze Licytanta, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 4.

6.                  Dyspozycję zwrotu depozytu Użytkownik przekazuje w formie korespondencji elektronicznej wysłanej z adresu e-mail Użytkownika zgodnego z adresem e-mail podanym w Danych Użytkownika i skierowanej na adres: depozyt@carrot.pl.

7.                  Depozyt zwracany jest na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata Depozytu. Użytkownik może wskazać w dyspozycji zwrotu depozytu inny numer rachunku bankowego należącego do Użytkownika, na który ma być dokonany zwrot.

 

§ 6.

Przedmiot Sprzedaży

1.           Przedmiotem Sprzedaży na Aukcjach Wrecking Ball są pojazdy i przedmioty uszkodzone lub  ich pozostałości (wraki),  niezdatne do uczestniczenia w ruchu drogowym. Przedmioty Sprzedaży nie stanowią przedmiotu własności Wrecking Ball

2.                  Wrecking Ball nie umożliwia Użytkownikom sprzedaży własnych towarów, produktów lub świadczenia usług.

3.                  Użytkownik zainteresowany udziałem w Aukcji zobowiązany jest dokonać oględzin Przedmiotu Sprzedaży.

4.                  Zaniechanie zapoznania się ze stanem technicznym oraz wyposażeniem Przedmiotu Sprzedaży przed przystąpieniem do Aukcji lub podjęcie decyzji o udziale w Aukcji w oparciu o informacje zamieszczone w poglądowym opisie Przedmiotu następuje na wyłączne ryzyko Kupującego.

5.                  Wrecking Ball umożliwia dokonanie oględzin Przedmiotu Sprzedaży od chwili Ogłoszenia Aukcji do chwili zakończenia Aukcji w miejscu jego przechowywania. Informacja o miejscu przechowywania Przedmiotu Sprzedaży umieszczona jest w opisie Aukcji.

6.                  Zasady dokonania oględzin podlegają Regulaminowi Placu, stanowiącemu Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.                  Opis Przedmiotu Sprzedaży zawarty w opisie Aukcji ma charakter poglądowy. Wrecking Ball nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji na temat Przedmiotu Sprzedaży, niezależnie od tego czy zostały one przedstawione w formie pisemnej, ustnej lub cyfrowej.

8.                  Wrecking Ball nie weryfikuje stanu prawnego, stanu technicznego ani kompletności wyposażenia Przedmiotu Sprzedaży.

 

§ 7.

Rękojmia, gwarancja

1.     Przedmioty Sprzedaży oferowane na Aukcjach Wrecking Ball nie podlegają zwrotowi, nie są objęte rękojmią ani gwarancją posprzedażową.

2.     Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne ani wady fizyczne Przedmiotu Sprzedaży, w szczególności za jego stan techniczny, kompletność i oryginalność wyposażenia, właściwości Przedmiotu Sprzedaży, ani jego przydatność do celu oczekiwanego lub wskazanego przez Kupującego.

3.     Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za braki, niezgodności lub wady w dokumentach Przedmiotu Sprzedaży ani za szkody wynikłe z tego tytułu.

4.     Przedmioty Sprzedaży mogą nie być objęte ochroną ubezpieczeniową umożliwiającą poruszanie się po drogach publicznych, , w tym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Zaniechanie zawarcia umowy ubezpieczenia Kupujący podejmuje na własne ryzyko. 

5. Wrecking Ball nie uczestniczy w czynnościach, których dokonanie jest konieczne w celu przywrócenia możliwości użytkowania Przedmiotu Sprzedaży zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności uzyskania dopuszczenia do ruchu lub rejestracji Przedmiotu Sprzedaży oraz nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności wykluczające lub utrudniające dokonanie takich czynności.

§ 8.

Aukcja

1.                  Organizatorem Aukcji jest Wrecking Ball.

2.                  Do udziału w Aukcji uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy posiadający aktywne Konto Użytkownika i wniesiony Depozyt.  

3.                  Aukcję rozpoczyna opublikowanie na Platformie Ogłoszenia o rozpoczęciu Aukcji, w którym wskazana jest data zakończenia aukcji, czas jej trwania oraz Cena minimalna Przedmiotu Sprzedaży.

4.                  Opis Przedmiotu Sprzedaży w Aukcji obejmuje w szczególności: markę, model, rok produkcji, wskazanie drogomierza, wartość Przedmiotu przed powstaniem szkody, dokumentację zdjęciową. Na stronie Aukcji podawana jest aktualna cena licytacyjna Przedmiotu Sprzedaży oraz aktualna wartość Prowizji.

5.                  Użytkownik może składać Oferty zakupu Przedmiotu od chwili rozpoczęcia Aukcji. Składając Ofertę w toku Aukcji Użytkownik akceptuje warunki Aukcji określone w Ogłoszeniu.

6.     Przystąpienie do Aukcji bez dokonania oględzin Przedmiotu Sprzedaży następuje na wyłączne ryzyko Licytanta i nie stanowi podstawy wycofania złożonej w toku Aukcji Oferty, ani uchylania się od zawarcia Umowy w przypadku wygrania Aukcji.

7.                  Oferty składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem www.carrot.pl.

8.                  Licytant może zaoferować wyłącznie cenę wyższą od aktualnej ceny licytacyjnej minimum o kwotę jednego postąpienia lub wyższą

9.                         Po złożeniu Oferty nie można jej wycofać, obniżyć, usunąć ani anulować.

10.                  Złożona oferta wiąże Licytanta do czasu złożenia oferty z wyższą ceną przez innego Licytanta. Zakończenie Aukcji następuje z upływem czasu określonego w Ogłoszeniu o rozpoczęciu Aukcji, z zastrzeżeniem, że każda Oferta zarejestrowana na Platformie w ciągu dwóch ostatnich minut trwania Aukcji powoduje automatyczne przedłużenie Aukcji o kolejne 2 minuty.

11.              Licytant, którego Oferta jest najwyższa spośród złożonych w czasie trwania Aukcji, wygrywa Aukcję, i uzyskuje prawo do zawarcia Umowy Sprzedaży . W przypadku złożenia takiej samej Oferty przez dwóch Licytantów, za najwyższą Ofertę uważa się tę, którą złożono wcześniej.

12.           Wygranie Aukcji skutkuje powstaniem obowiązku zawarcia Umowy Sprzedaży. Informacja o wygraniu Aukcji przesyłana jest Licytantowi, który wygrał Aukcję, na adres e-mail wskazany w Danych Użytkownika. Wraz z informacją o wygranej aukcji Licytant otrzymuje potwierdzenie wylicytowanej ceny sprzedaży, kwoty opłaty prowizyjnej (Prowizji), ewentualnych opłat dodatkowych, oraz informację o miejscu i terminie zawarcia Umowy Sprzedaży w formie pisemnej i odbioru Przedmiotu Sprzedaży.

13.              Przedmiot niewylicytowany podczas Aukcji może być oferowany na kolejnych Aukcjach. Organizator decyduje o terminie i liczbie kolejnych Aukcji danego Przedmiotu.

14.              Wrecking Ball Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany treści, daty zakończenia, wycofania lub usunięcia Aukcji w czasie jej trwania bez podania przyczyny.

 

§ 9.

Prowizja i pozostałe opłaty

1.             Wrecking Ball pobiera opłatę prowizyjną (Prowizję) z tytułu usług świadczonych w związku z udziałem w Aukcji i zawarciem Umowy Sprzedaży.

2.             Wartość Prowizji wyliczana jest automatycznie według wartości aktualnej ceny licytacyjnej, zgodnie z Regulaminem Opłat Prowizyjnych, stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

3.             Kwota Prowizji jest aktualizowana na bieżąco w czasie trwania Aukcji i widoczna na stronie Aukcji.

§ 10.

Umowa Sprzedaży

1.             Wrecking Ball nie jest stroną Umowy Sprzedaży. Stroną Umowy z Licytantem jest zawsze właściciel Przedmiotu Sprzedaży, w imieniu którego działa Wrecking Ball jako pełnomocnik umocowany do zawarcia Umowy Sprzedaży po zakończeniu Aukcji oraz do przyjęcia zapłaty ceny.

2.             Licytant, który wygrał Aukcję jest zobowiązany do zapłaty ceny za Przedmiot Sprzedaży zgodnie ze złożoną Ofertą, opłaty prowizyjnej oraz opłat dodatkowych, o których mowa w § 10 ust. 5.a.  

3.             Licytant zobowiązany jest do wniesienia należnych kwot w pełnej wysokości na rachunek bankowy Wrecking Ball o numerze 79 1140 2004 0000 3102 7743 8389 nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wygranej aukcji.

4.             Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w formie przelewu bankowego, dokonanego przez Licytanta. Wrecking Ball jest uprawiony do odmowy przyjęcia płatności dokonanych przez osoby trzecie w imieniu Licytanta.

5.             W przypadku przekroczenia terminu zapłaty ceny lub terminu odbioru Przedmiotu Sprzedaży, Wrecking Ball jest uprawniony do naliczenia opłat dodatkowych, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji [TOiP].

6.             Wydanie Przedmiotu Sprzedaży może nastąpić wyłącznie po podpisaniu Umowy i uznaniu na rachunku bankowym Wrecking Ball. Sp. z o.o. wpływu należnych kwot, w tym ceny sprzedaży, opłaty prowizyjnej, opłat dodatkowych za opóźnienie w płatności lub odbiorze Przedmiotu Sprzedaży.

7.             Jeżeli w terminie do pięciu dni od zakończenia Aukcji licytant nie zawarł Umowy i nie wniósł należnych wpłat Wrecking Ball jest uprawniony do anulowania Aukcji. Uprawnienie takie może zostać wykonane w terminie do 14 dni od zakończenia Aukcji. Oświadczenie jest składane Licytantowi zgodnie z § 4 ust. 4.

8.             Jeżeli w terminie do 14dni od dnia zakończenia Aukcji Licytant nie odebrał Przedmiotu Sprzedaży pomimo zawarcia Umowy Wrecking Ball jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Uprawnienie takie może zostać wykonane w terminie do 30 dni od zakończenia Aukcji. Oświadczenie jest składane Licytantowi zgodnie z § 4 ust. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wrecking Ball zwraca Użytkownikowi zapłaconą cenę sprzedaży i Prowizję, przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.

9.             Z dniem zawarcia Umowy Sprzedaży na Kupującego przechodzą wszelkie obowiązki związane z nabyciem Przedmiotu Sprzedaży.

 

10.          Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa Przedmiotu Sprzedaży nie wygasła do czasu zawarcia Umowy Sprzedaży, Kupujący wraz z zawarciem Umowy Sprzedaży składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia zakupionego Przedmiotu, ze skutkiem w postaci wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej   w terminie siedmiu dni od dnia złożenia oświadczenia. Od chwili podpisania oświadczenia Kupujący zobowiązuje się do niewykonywania praw z wypowiedzianej umowy ubezpieczenia. 

 

§ 11.

Odbiór Przedmiotu Sprzedaży

1.                  Kupujący zobowiązany jest do odbioru Przedmiotu Sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wygranej Aukcji.

2.                  Odbioru Przedmiotu Sprzedaży może dokonać Kupujący lub osoba należycie umocowana do odbioru na podstawie udzielonego jej przez Kupującego pełnomocnictwa, sporządzonego według wzoru „Pełnomocnictwa dla Kupującego”, stanowiącego Załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu.

3.                  Odbiór Przedmiotu Sprzedaży odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie Placu stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

4. Wraz z upływem terminu wyznaczonego na odbiór Przedmiotu Sprzedaży zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu na Kupującego przechodzą wszelkie ryzyka związane z Przedmiotem, w tym ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu Sprzedaży. Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu powstałe po terminie wyznaczonym na jego odbiór. 

 

§ 12.

Prywatność i poufność

1.             Wrecking Ball jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.

2.             We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem:

a.         pod adresem e-mail: rodo@carrot.pl, albo

b.        za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem https://carrot.pl/kontakt, albo

c.         na piśmie na adres: Wrecking Ball Sp. z o.o. 02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 177.

3.             Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim informacji, opisów, zdjęć, materiałów, do których Użytkownik ma dostęp lub które uzyskał w związku z korzystaniem z usług Wrecking Ball.

4.             Zabronione jest wykorzystywanie informacji i materiałów prezentowanych na Platformie lub pozyskanych w związku z korzystaniem z usług Wrecking Ball w celach niezwiązanych z korzystaniem z usług Wrecking Ball, w tym gromadzenie, przetwarzanie, dalsze udostępnianie tych informacji i materiałów w całości, części lub w postaci przetworzonej.

5.             Użytkownik nie może korzystać z Konta Użytkownika do promowania własnej działalności na Platformie i poza Platformą.

§ 13.

Postępowanie reklamacyjne

1.             Użytkownik może wszcząć postępowanie reklamacyjne w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub nienależytego świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy przez Wrecking Ball.

2.             Reklamacje mogą być składane:

a.         w formie elektronicznej na adres: reklamacje@carrot.pl, albo

b.        na piśmie na adres Wrecking Ball Sp. z o.o. 02-231 Warszawa, Jutrzenki 177.

3.             Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zawierające:

a.         oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, login oraz adres korespondencyjny);

b.         oznaczenia Przedmiotu, którego aukcja dotyczy (numer aukcji, marka pojazdu)

c.          opis zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji.

4.             W przypadku stwierdzenia braków w treści reklamacji, które utrudniają jej rozpatrzenie, Wrecking Ball wzywa Użytkownika do uzupełnienia reklamacji.

5.             Wreckig Ball rozpatruje reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, a jeśli reklamacja była niekompletna od dnia uzupełnienia braków reklamacji przez Użytkownika. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym czasie Wrecking Ball powiadamia w tym terminie Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

6.             Powiadomienia i odpowiedzi dotyczące Reklamacji przekazywane są Użytkownikowi w takiej formie, której Użytkownik użył do złożenia Reklamacji.

7.             Reklamacje anonimowe lub reklamacje, na których podstawie nie można zidentyfikować Użytkownika lub zdarzenia, którego dotyczą, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

§ 14.

Zmiany Regulaminu

1.             Wrecking Ball jest uprawniona do wprowadzania zmian Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu.

2.          Zmiany Regulaminu stają się skuteczne i wiążące dla Użytkowników od dnia podanego do wiadomości Użytkownika w informacji umieszczonej na Platformie i przesłanej na Konto Użytkownika.

3.          Zmiany Regulaminu dokonane z dniem 1 stycznia 2021 r, znajdują zastosowanie do Umów zawieranych od dnia obowiązywania zmienionego Regulaminu oraz Aukcji rozpoczynających się do tego dnia.

4.                  Użytkownik akceptuje zmiany przy pierwszym logowaniu na Konto Użytkownika następującym po dniu wprowadzenia zmian.

5.                  Brak akceptacji zmian uniemożliwia korzystanie z Konta Użytkownika.

 

§ 15.

Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

1.     Prawem właściwym dla Umów zawartych z wykorzystaniem lub za pośrednictwem Platformy zawartych z Użytkownikiem i wynikłych z tych Umów lub w związku z nimi sporów, jest prawo polskie.

2.     Wszelkie spory między Wrecking Ball i Użytkownikiem podlegają właściwości sądów powszechnych właściwych dla dzielnicy Warszawa Środmieście.

3.      Znaczenie pojęć i postanowień Regulaminu powinny być tłumaczone zgodnie z ich rozumieniem wynikającym z Regulaminu oraz charakterem świadczonych usług

4.   Bezskuteczność lub nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 

 

 

 

https://carrot.pl/zalacznik-1-regulamin-placu.pdf
https://carrot.pl/zalacznik-2-tabela-oplat-prowizyjnych.pdf
https://carrot.pl/zalacznik-4-pelnomocnictwo.pdf

Regulamin obowiązujący do 31.12.2020 r.