REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ WRECKING BALL SP. Z O.O.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa rodzaje, zakres i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Wrecking Ball Sp z o.o. za pośrednictwem platformy aukcyjnej CARROT na rzecz Użytkowników będących przedsiębiorcami.
 • Użytkownik Platformy jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na związanie Regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowienia.
 • Regulamin jest udostępniony Użytkownikom na stronie internetowej www.carrot.pl skąd możliwe jest jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

§ 2.

Definicje

Terminy i pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Aukcja – tryb sprzedaży Przedmiotów Sprzedaży za pośrednictwem Platformy CARROT administrowanej przez Wrecking Ball, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • Cena minimalna - najniższa cena za Przedmiot Sprzedaży ustalana indywidualnie dla każdego Przedmiotu Sprzedaży, od której rozpoczyna się licytacja podczas Aukcji.
 • Dane Osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, pośrednio lub bezpośrednio, osoby fizycznej, w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 119.1).
 • Depozyt– jednorazowa wpłata dokonywana przez Użytkownika wymagana w celu udziału w Aukcjach organizowanych na Platformie.
 • Hasło– ciąg co najmniej sześciu znaków numerycznych lub alfanumerycznych, obejmujący minimum jedną cyfrę i jeden znak specjalny (!@#$%*?()-=+), ustanowiony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika.
 • Licytant Użytkownik, który złożył w toku Aukcji ważną ofertę zakupu Przedmiotu Sprzedaży.
 • Login– adres e-mail, którym Użytkownik posługuje się w celu rejestracji Konta Użytkownika i komunikacji z Wrecking Ball.
 • Konto– zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez Wrecking Ball na rzecz Użytkownika w celu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w ramach Platformy oraz gromadzenia w tym celu niezbędnych informacji.
 • Kupujący– Użytkownik, którego Oferta złożona w toku Aukcji miała najwyższą cenę, i który otrzymał informację o przybiciu oraz zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Oferta składana podczas Aukcji przez Licytanta propozycja zawarcia Umowy Sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży na warunkach określonych w opisie Aukcji i za cenę zaoferowaną przez Licytanta w toku Aukcji.
 • Ogłoszenie ogłoszenie o rozpoczęciu Aukcji, zawierające minimalną cenę sprzedaży oraz opis udostępnianego na Aukcji Przedmiotu Sprzedaży wraz ze zdjęciami.
 • Platforma – system aplikacji internetowych udostępnianych Użytkownikowi na domenie www.carrot.pl w celu udziału w Aukcji i korzystania z Usług WreckingBall.
 • Prowizja– kwota, którą Kupujący jest zobowiązany uiścić  na rzecz Wrecking Ball, w wysokości i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.
 • Przedmiot/Przedmiot Sprzedaży– przedmiot oferowany do sprzedaży w trybie aukcyjnym za pośrednictwem Platformy.
 • Regulamin– niniejszy Regulamin wraz z wymienionymi w nim załącznikami, które stanowią jego integralną część.
 • Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży oferowanego w Aukcji zawierana pomiędzy właścicielem Przedmiotu Sprzedaży (sprzedawcą), reprezentowanym przez Wrecking Ball, i Użytkownikiem (Kupującym).
 • Usługa/Usługi usługa/usługi świadczona/e drogą elektroniczną przez Wrecking Ball Sp. z o.o.
 • Użytkownik – przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i dokonująca czynności prawnych w związku z prowadzoną działalnością jako przedsiębiorca, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który dokonał pełnej rejestracji na Platformie i uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Wrecking Ball.
 • Wrecking Ball – Wrecking Ball Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 161, 60-650 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS: 0000717867, NIP: 7811964994, świadcząca usługi w ramach Platformy.

 

§ 3.

Warunki techniczne korzystania z Platformy

 1. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania:
  • zainstalowanej przeglądarki internetowej (przeglądarki rekomendowane: Internet Explorer wersja 10.0 lub nowsza, Opera wersja 12.10 lub nowsza; inne przeglądarki: Mozilla Firefox wersja 11 lub nowsza, Chrome wersja 16 lub nowsza),
  • możliwości korzystania z protokołów JavaScript i Cookies.
 2. Komputer, z którego Użytkownik loguje się do swojego Konta, powinien być wyposażony w legalne oprogramowanie oraz posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być skonfigurowane na co najmniej średnim poziomie ochrony.
 3. Wyłączenie przez Użytkownika obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Platformy, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Platformą i płynnego korzystania z Usług. Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu braku aktywnej obsługi Cookies przez urządzenia Użytkownika.
 4. Z powodu awarii lub przerw technicznych, ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku zaistnienia innych zagrożeń, w tym wynikających z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wrecking Ball, Wrecking Ball ma prawo zablokować lub czasowo ograniczyć dostęp do Platformy lub Kont Użytkowników na czas konieczny do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości. Aukcje, których termin zakończenia przypadał w czasie braku dostępu do Platformy ulegają powtórzeniu w kolejnym terminie następującym po dniu przywrócenia dostępu do Platformy.
 5. Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 6. Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy z przyczyn od niej niezależnych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących, Wrecking Ball nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Platformy lub niemożnością użytkowania Platformy przez Użytkownika oraz w związku z niewłaściwym lub wadliwym funkcjonowaniem, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w przebiegu operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

 

§ 4.

Rejestracja Konta i korzystanie z Platformy

 1. Rejestracja i aktywacja Konta Użytkownika
  • Z usług świadczonych za pośrednictwem platformy Carrot mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy posiadający aktywne Konto.
  • Rejestracja i aktywacja konta Użytkownika są wolne od opłat.
  • Użytkownik może posiadać na Platformie jedno konto.
  • Rejestracja konta dokonywana jest przez stronę www.carrot.pl i wymaga wypełnienia formularza udostępnionego na stronie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przez WreckingBall danych osobowych podanych podczas rejestracji.
  • Wypełniony formularz rejestracyjny podlega automatycznemu zatwierdzeniu przez Wrecking Ball. Po zatwierdzeniu formularza Użytkownik otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość zawierającą link, przez który Użytkownik dokonuje aktywacji Konta.
 2. Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji Konta muszą być zgodne z danymi Użytkownika do zawarcia Umowy i wystawiania faktur VAT. W przypadku zmiany danych Użytkownik zobowiązany jest dokonywać ich bieżącej aktualizacji w systemie Platformy.
 3. Korzystanie z Platformy
  • Z chwilą aktywacji konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Wrecking Ball Umowy o korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy;
  • Korzystanie z konta wymaga każdorazowo zalogowania z podaniem indywidualnego loginu i hasła Użytkownika;
  • Korzystanie z oprogramowania wywołującego automatyczne logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania;
  • Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta innego Użytkownika, ani udostępniać własnego Konta innym osobom, z wyjątkiem osób należycie umocowanych przez Użytkownika do działania w jego imieniu;
  • Konto Użytkownika jest niezbywalne, za wyjątkiem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa, w ramach którego Użytkownik dokonał rejestracji Konta.
 4. Wrecking Ball może czasowo ograniczyć dostęp Użytkownika do udziału w Aukcjach jeżeli Użytkownik:
  • narusza konkurencyjny przebieg Aukcji,
  • uchyla się od spełnienia zobowiązań Kupującego, w zakresie zapłaty należności lub odbioru Przedmiotu Sprzedaży.
 5. Wrecking Ball jest uprawniony do zawieszenia Konta Użytkownika na czas określony w sytuacji gdy:
  • zaistniało podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa Danych lub Konta Użytkownika, do czasu ustania lub usunięcia zagrożenia,
  • Użytkownik powtarzalnie uchyla się od wykonania zobowiązań w zakresie zapłaty należności lub odbioru Przedmiotu Sprzedaży, do czasu wykonania wymagalnych zobowiązań przez Użytkownika,
  • na wniosek Użytkownika, na okres do 12 miesięcy od dnia zawieszenia,
 6. Wrecking Ball może trwale zawiesić Konto Użytkownika, w sytuacji gdy Użytkownik:
  • uporczywie narusza Regulamin Platformy,
  • korzysta z Platformy w sposób zakłócający korzystanie z niej przez innych Użytkowników,
  • zakłóca działanie platformy lub bezpieczeństwo korzystania z Platformy przez innych Użytkowników,
  • dostarcza lub przekazuje treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogące wprowadzić w błąd, zawierające wirusy lub mogące wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
  • zakłóca konkurencyjny przebieg Aukcji,
  • zaprzestał korzystania z konta w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub utracił przymiot przedsiębiorcy.
 7. Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie usunąć Konto Użytkownika.
 8. Usunięcie Konta rozumiane jest jako rozwiązanie umowy o korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
 9. Usunięcie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wykonania zobowiązań powstałych w związku z korzystaniem z Platformy i Usług Wrecking Ball, w tym obowiązku zawarcia Umowy w wyniku aukcji oraz zapłaty należności na rzecz Wrecking Ball.
 10. W przypadku usunięcia konta z przyczyn wymienionych w ust. 6 lit. a – e Wrecking Ball może odmówić ponownej rejestracji Konta Użytkownika.

 

§ 5.

Przedmiot Sprzedaży

 • Przedmiotem Sprzedaży na Aukcjach CARROT są pojazdy powypadkowe lub ich elementy (części pojazdów).
 • Wrecking Ball nie umożliwia Użytkownikom sprzedaży własnych towarów, produktów lub świadczenia usług.
 • Wrecking Ball umożliwia dokonanie oględzin Przedmiotu Sprzedaży od chwili Ogłoszenia Aukcji do zakończenia Aukcji.
 • Użytkownik zainteresowany udziałem w Aukcji zobowiązany jest dokonać oględzin Przedmiotu Sprzedaży. Zaniechanie zapoznania się ze stanem technicznym Przedmiotu Sprzedaży następuje na wyłączne ryzyko Kupującego.
 • Oględziny przebiegają zgodnie z zasadami Regulaminu Placu, stanowiącego Załącznik nr 1 Regulaminu.
 • Przedmioty oferowane na Aukcjach CARROT nie podlegają zwrotowi, nie są objęte rękojmią, ani gwarancją posprzedażową

 

§ 6.

Depozyt

 • Wymogiem udziału w charakterze Licytanta w organizowanych na Platformie Aukcjach jest wniesienie przez Użytkownika depozytu w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wpłata depozytu umożliwia udział w dowolnej liczbie Aukcji ogłaszanych na Platformie.
 • >Depozyt powinien być wniesiony na rachunek bankowy Wrecking Ball o numerze 53 1140 2004 0000 3102 7807 4789 nie później niż w dniu złożenia oferty w Aukcji. Za moment wpłaty Depozytu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku Wrecking Ball.
 • W przypadku wygrania przez Użytkownika Aukcji depozyt stanowi zabezpieczenie zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, w tym terminowego odbioru Przedmiotu Sprzedaży i nie podlega zwrotowi do chwili zapłaty przez Kupującego wszystkich należności na rzecz Wrecking Ball.
 • W przypadku uchylania się przez Kupującego od zawarcia lub wykonania Umowy, w szczególności niedokonania zapłaty ceny lub zapłaty Prowizji, nieodebrania Przedmiotu w wyznaczonym terminie, depozyt ulega przepadkowi w całości.
 • Z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4 Depozyt zwracany jest na wyraźną prośbę Użytkownika po zakończeniu wszystkich Aukcji, w których Użytkownik bierze udział w charakterze Licytanta. Dyspozycję zwrotu depozytu Użytkownik przekazuje drogą mailową bądź telefoniczną. Depozyt zwracany jest na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata Depozytu, w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania dyspozycji zwrotu przez Wrecking Ball. Użytkownik może wskazać w pisemnej dyspozycji zwrotu depozytu inny numer rachunku bankowego na który ma być dokonany zwrot.

 

§ 7.

Aukcja

 • Organizatorem Aukcji jest Wrecking Ball.
 • Użytkownik, który posiada aktywne Konto na Platformie i wniósł Depozyt, może uczestniczyć w Aukcji w charakterze Licytanta.
 • Aukcję rozpoczyna Ogłoszenie o rozpoczęciu Aukcji. W Ogłoszeniu Wrecking Ball podaje datę rozpoczęcia i czas trwania aukcji, opis Przedmiotu Sprzedaży uwzględniający w szczególności: stan przedmiotu, markę, rocznik, pojemność silnika, rodzaj napędu, rodzaj paliwa, rodzaj uszkodzeń wraz z dokumentacją zdjęciową, cenę minimalną, aktualną wysokość Prowizji.
 • Wrecking Ball określa cenę minimalną, która ustalana jest indywidualnie dla każdego Przedmiotu Sprzedaży. Cena minimalna stanowi cenę wywoławczą w licytacji.
 • Wrecking Ball związany jest treścią Ogłoszenia od chwili jego opublikowania. Zmiana treści Ogłoszenia może nastąpić wyłącznie do czasu złożenia oferty przez pierwszego Licytanta.
 • Użytkownik może składać oferty zakupu Przedmiotu od chwili rozpoczęcia Aukcji. Składając ofertę w toku Aukcji Użytkownik akceptuje warunki Aukcji określone w Ogłoszeniu.
 • Oferty składane są wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
 • Użytkownik może zaoferować cenę wyższą od aktualnej ceny licytacyjnej o kwotę jednego postąpienia lub jego wielokrotnoś.
 • Złożona oferta wiąże Użytkownika do czasu złożenia wyższej oferty przez innego Użytkownika.
 • Zakończenie Aukcji następuje z upływem czasu określonego w ogłoszeniu o rozpoczęciu Aukcji, z zastrzeżeniem, że każda oferta zarejestrowana przez system w ciągu dwóch ostatnich minut trwania aukcji powoduje automatyczne przedłużenie Aukcji o kolejne 2 minuty. Łączny czas przedłużenia Aukcji nie może przekroczyć 30 minut.
 • Użytkownik którego oferta jest najwyższa spośród złożonych w czasie trwania Aukcji, wygrywa Aukcję. W przypadku złożenia takiej samej oferty przez dwóch Użytkowników, za najwyższą ofertę uważa się tę, którą złożono wcześniej.
 • Potwierdzenie wyników Aukcji następuje w drodze udzielenia przybicia przez Wrecking Ball. Informacja o udzieleniu przybicia przesyłana jest Użytkownikowi, którego oferta była najwyższa na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji. Udzielenie przybicia ma charakter wyłącznie informacyjny i nie prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, ani żadnej innej Umowy pomiędzy Licytantem i Wrecking Ball.
 • W przypadku nie dojścia do zawarcia Umowy Sprzedaży z Licytantem, który zaoferował najwyższą cenę, Wrecking Ball może złożyć ofertę zawarcia umowy Licytantowi, który zaoferował w Aukcji drugą w kolejności najwyższą cenę.
 • Przedmiot nie sprzedany podczas Aukcji może być oferowany na kolejnych Aukcjach. Organizator decyduje o terminie i liczbie kolejnych Aukcji danego Przedmiotu.

 

§ 8.

Prowizja

 • Wrecking Ball pobiera opłatę prowizyjną z tytułu usług świadczonych w związku z udziałem w Aukcji i zawarciem Umowy Sprzedaży.
 • Wartość Prowizji jest zmienna i wyliczana jest proporcjonalnie do ceny sprzedaży Przedmiotu, zgodnie z zasadami podanymi w Załączniku nr 02 do Regulaminu.
 • Kwota prowizji jest aktualizowana na bieżąco w czasie trwania Aukcji i możliwa do ustalenia pod ikoną „Wylicz prowizję” dostępną na stronie Aukcji.

 

§ 9.

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga dla swojej skuteczności zachowania formy pisemnej.  Stroną Umowy z Użytkownikiem jest zawsze właściciel Przedmiotu Sprzedaży, w imieniu którego działa Wrecking Ball jako pełnomocnik umocowany do zawarcia Umowy oraz przyjęcia zapłaty ceny.
 • Wraz z informacją o udzieleniu przybicia, o którym mowa w § 7 pkt 12, Licytant otrzymuje potwierdzenie wylicytowanej ceny sprzedaży i opłaty prowizyjnej, wraz z znależnym podatkiem VAT, oraz informację o miejscu i terminie zawarcia umowy i odbioru Przedmiotu Sprzedaży.
 • Licytant zobowiązany jest od wniesienia ceny sprzedaży i opłaty prowizyjnej na rachunek bankowy Wrecking Ball o numerze 79 1140 2004 0000 3102 7743 8389 nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wyznaczony na podpisanie Umowy i odbiór Przedmiotu Sprzedaży.Wydanie Przedmiotu Sprzedaży może nastąpić po uznaniu wpłaconych kwot na rachunku Wrecking Ball.
 • Wraz z podpisaniem Umowy Kupujący składa oświadczenie o wypowiedzeniu polisy OC zakupionego pojazdu ze skutkiem w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Wraz z chwilą zawarcia Umowy na Kupującego przechodzą wszelkie ryzyka związane z Przedmiotem Sprzedaży, w tym ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu Sprzedaży.

 

§ 10.

Odbiór Przedmiotu Sprzedaży

 • Kupujący zobowiązany jest do odbioru Przedmiotu Sprzedaży w dniu zawarcia umowy.
 • Odbioru Przedmiotu Sprzedaży może dokonać Kupujący lub osoba umocowana do odbioru na podstawie udzielonego jej przez Kupującego pełnomocnictwa, sporządzonego na formularzu pełnomocnitwa stanowiącego Załącznik nr 4 Regulaminu.
 • Odbiór Przedmiotu Sprzedaży dokonywany jest zgodnie z Regulaminem Placu stanowiącym Załącznik nr 1 Regulaminu.

 

§ 11.

Prywatność i poufność

 • Wrecking Ball jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 Regulaminu.
 • Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim informacji, opisów, zdjęć, materiałów, do których Użytkownik ma dostęp lub które uzyskał w związku z korzystaniem z usług Wrecking Ball.
 • Zabronione jest wykorzystywanie informacji i materiałów prezentowanych na Platformie lub pozyskanych w związku z korzystaniem z usług Wrecking Ball w celach niezwiązanych z korzystaniem z usług Wrecking Ball, w tym gromadzenie, przetwarzanie, dalsze udostępnianie tych informacji i materiałów w całości, części lub w postaci przetworzonej.
 • Użytkownik nie może korzystać z Konta Użytkownika do promowania własnej działalności na Platformie i poza Platformą.

 

§ 12.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może wszcząć postępowanie reklamacyjne w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub nienależytego świadczenia usług za pośrednictwem Platformy przez Wrecking Ball.
 2. Reklamacje mogą być składane
  • w formie elektronicznej na adres: reklamacje@carrot.pl, albo
  • na piśmie na dostępny na stronie Platformy adres korespondencyjny Wrecking Ball Sp. z o.o.
 3. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zawierające:
  • oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail lub adres zamieszkania);
  • opis zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. W przypadku stwierdzenia braków w treści reklamacji, które utrudniają jej rozpatrzenie, Wrecking Ball wzywa Użytkownika do uzupełnienia reklamacji.
 5. Wreckig Ball rozpatruje reklamację niezwłocznie, jednak nie później w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, a jeśli reklamacja była niekompletna od dnia uzupełnienia braków reklamacji przez Użytkownika. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym czasie Wrecking Ball powiadamia w tym terminie Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Powiadomienia i odpowiedzi dotyczące Reklamacji przekazywane są Użytkownikowi w takiej samej formie, w której Użytkownik złożył Reklamację.
 7. Reklamacje anonimowe lub reklamacje, na których podstawie nie można zidentyfikować Użytkownika lub zdarzenia, którego dotyczą, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

§ 13.

Zmiany Regulaminu

 • Wrecking Ball jest uprawniona do wprowadzania zmian Regulaminu oraz Załączników stanowiących integralną część Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wrecking Ball, podanym do wiadomości Użytkownika, przez informację umieszczoną na Platformie i wiadomość przesłaną na Konto Użytkownika.
 • Użytkownik akceptuje zmiany przy pierwszym logowaniu na Konto Użytkownika następującym po dniu wprowadzenia zmian. Zmiany Regulaminu i jego Załączników obowiązują Użytkownika od chwili zaakceptowania zmian.
 • Brak akceptacji zmian uniemożliwia korzystanie z Konta Użytkownika.

 

§ 14.

Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

 • Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Platformy CARROT zawartej między Wrecking Ball i Użytkownikiem i wynikłych z tej Umowy lub w związku z nią, sporów, jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory między Wrecking Ball i Użytkownikiem podlegają właściwości sądów powszechnych właściwych dla dzielnicy Warszawa Środmieście.

 

https://carrot.pl/zalacznik-1-regulamin-placu.pdf
https://carrot.pl/zalacznik-2-tabela-oplat-prowizyjnych.pdf
https://carrot.pl/zalacznik-4-pelnomocnictwo.pdf