REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ WRECKING BALL SP. Z O.O.§ 1.

Postanowienia ogólne

1.     Regulamin określa rodzaje, zakres i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Wrecking Ball Sp z o.o. za pośrednictwem platformy aukcyjnej CARROT na rzecz Użytkowników będących przedsiębiorcami.

2.      Użytkownik Platformy jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na związanie Regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

3.    Regulamin jest udostępniony Użytkownikom na stronie internetowej www.carrot.pl skąd możliwe jest jego pobranie, utrwalenie lub wydrukowanie.

4.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 

§ 2.

Definicje

Terminy i pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.     Aukcja – tryb sprzedaży Przedmiotów Sprzedaży on-line za pośrednictwem administrowanej przez Wrecking Ball Platformy internetowej CARROT na zasadach opisanych w Regulaminie.

2.  Cena minimalna – najniższa cena za Przedmiot Sprzedaży określona indywidualnie dla każdego Przedmiotu Sprzedaży, od której rozpoczyna się licytacja podczas Aukcji.

3.     Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, pośrednio lub bezpośrednio, osoby fizycznej, w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. 119.1).

4.     Depozyt – jednorazowa wpłata dokonywana przez Użytkownika wymagana w celu udziału w Aukcjach organizowanych na Platformie.

5.    Hasło – ciąg co najmniej sześciu znaków numerycznych lub alfanumerycznych, obejmujący minimum jedną cyfrę i jeden znak specjalny (!@#$%*?()-=+), ustanowiony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika.

6.      Licytant – Użytkownik, który złożył w toku Aukcji ważną Ofertę zakupu Przedmiotu Sprzedaży.

7.      Login – adres e-mail, którym Użytkownik posługuje się w celu rejestracji Konta Użytkownika na Platformie i komunikacji z Wrecking Ball.

8.   Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez Wrecking Ball na rzecz Użytkownika w celu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w ramach Platformy oraz gromadzenia w tym celu niezbędnych informacji.

9.     Kupujący – Licytant, którego Oferta złożona w toku Aukcji miała najwyższą cenę, który otrzymał informację o wygraniu Aukcji.

10.    Oferta – składana podczas Aukcji przez Licytanta propozycja zawarcia Umowy Sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży na warunkach określonych w opisie Aukcji i za cenę zaoferowaną przez Licytanta w toku Aukcji.

11.  Ogłoszenie – ogłoszenie o rozpoczęciu Aukcji, zawierające Cenę minimalną sprzedaży oraz opis udostępnianego na Aukcji Przedmiotu Sprzedaży wraz ze zdjęciami.

12.   Platforma – system aplikacji internetowych udostępnianych Użytkownikowi na stronie www.carrot.pl w celu udziału w Aukcji i korzystania z Usług Wrecking Ball.

13.    Prowizja – kwota, którą Kupujący jest zobowiązany uiścić na rzecz Wrecking Ball, w wysokości i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

14.   Przedmiot / Przedmiot Sprzedaży – przedmiot, stanowiący własność Sprzedawcy, oferowany do sprzedaży w trybie aukcyjnym za pośrednictwem Platformy.

15.     Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z wymienionymi w nim załącznikami, które stanowią jego integralną część.

16.     Sprzedawca – prawny właściciel pojazdu bądź osoba lub podmiot uprawniony do rozporządzania Przedmiotem, reprezentowany przez Wrecking Ball.

17.   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Przedmiotu oferowanego w Aukcji zawierana pomiędzy Sprzedawcą, reprezentowanym przez Wrecking Ball i Licytantem, który wygrał Aukcję (Kupującym).

18.     Usługa/Usługi – usługa/usługi świadczona/e przez Wrecking Ball Sp. z o.o.

19.  Użytkownik – przedsiębiorca, którym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i dokonująca czynności prawnych w związku z prowadzoną działalnością, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który dokonał pełnej rejestracji na Platformie, zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu i uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Wrecking Ball.

20.   Wrecking Ball – Wrecking Ball Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po numerem KRS: 0000717867, NIP: 7811964994.

 

§ 3.

Warunki techniczne korzystania z Platformy

1.             Korzystanie z Platformy wymaga posiadania:

a.         zainstalowanej przeglądarki internetowej (przeglądarki rekomendowane: Internet Explorer wersja 10.0 lub nowsza, Opera wersja 12.10 lub nowsza; inne przeglądarki: Mozilla Firefox wersja 11 lub nowsza, Chrome wersja 16 lub nowsza),

b.        możliwości korzystania z protokołów JavaScript i Cookies.

2.             Komputer, z którego Użytkownik loguje się do swojego Konta, powinien być wyposażony w legalne oprogramowanie oraz posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być skonfigurowane na co najmniej średnim poziomie ochrony.

3.             Wyłączenie przez Użytkownika obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Platformy, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Platformą i płynnym korzystaniu z Usług. Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu braku aktywnej obsługi Cookies przez urządzenia Użytkownika.

4.             Z powodu awarii lub przerw technicznych, ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku zaistnienia innych zagrożeń, w tym wynikających z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wrecking Ball, Wrecking Ball ma prawo zablokować lub czasowo ograniczyć dostęp do Platformy lub Kont Użytkowników na czas konieczny do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości. Aukcje, których termin zakończenia przypadał w czasie braku dostępu do Platformy ulegają powtórzeniu w kolejnym terminie następującym po dniu przywrócenia dostępu do Platformy.

5.             Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

6.             Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy z przyczyn od niej niezależnych. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących, Wrecking Ball nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Platformy lub niemożnością użytkowania Platformy przez Użytkownika, w szczególności wynikające z niewłaściwego lub wadliwego funkcjonowania, braków, zakłóceń, defektów, opóźnień w przebiegu operacji lub transmisji danych, wirusów komputerowych, awarii linii lub systemów informatycznych.

 

§ 4.

Rejestracja Konta i korzystanie z Platformy

1.             Rejestracja i aktywacja Konta Użytkownika podlega następującym zasadom:

a.         z usług świadczonych za pośrednictwem platformy Carrot mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy posiadający aktywne Konto;

b.        rejestracja i aktywacja Konta Użytkownika są wolne od opłat;

c.         użytkownik może posiadać na Platformie tylko jedno Konto;

d.        rejestracja Konta dokonywana jest przez stronę www.carrot.pl i wymaga wypełnienia formularza udostępnionego na stronie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Wrecking Ball Danych Osobowych Użytkownika podanych podczas rejestracji;

e.         wypełniony formularz rejestracyjny podlega automatycznej weryfikacji z danymi podmiotu zarejestrowanymi w internetowej bazie podmiotów Głównego Urzędu Statystycznego. Formularz wypełniony zgodnie z danymi GUS podlega automatycznemu zatwierdzeniu przez Wrecking Ball. W przypadku braku zgodności operator informuje Użytkownika o błędach w formularzu. Błędny formularz nie stanowi podstawy rejestracji;

f.          po zatwierdzeniu formularza Użytkownik otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość zawierającą link, przez który Użytkownik dokonuje aktywacji Konta. Aktywacja Konta kończy proces rejestracji.

2.             Z chwilą aktywacji Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Wrecking Ball Umowy o korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.

3.             Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji Konta muszą być zgodne z danymi Użytkownika właściwymi do zawarcia Umowy i wystawiania faktur VAT. W przypadku zmiany danych Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie samodzielnie dokonywać ich bieżącej aktualizacji w systemie Platformy. Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności danych wynikłe z winy Użytkownika.

4.             Oświadczenia Wrecking Ball oraz inna korespondencja z Użytkownikiem może być przesyłana na adresy Użytkownika, w tym adres e-mail, podane w Danych Użytkownika. Oświadczenia lub korespondencja wysłana na adres w Danych Użytkownika uznawana jest za doręczoną.

5.             Korzystanie z Platformy podlega następującym zasadom:

a.       korzystanie z Konta wymaga każdorazowo zalogowania z podaniem indywidualnego Loginu i Hasła Użytkownika;

b.      korzystanie z oprogramowania wywołującego automatyczne logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania;

c.       użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta innego Użytkownika ani udostępniać własnego Konta innym osobom, z wyjątkiem osób należycie umocowanych przez Użytkownika do działania w jego imieniu;

d.      konto Użytkownika jest niezbywalne, za wyjątkiem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa, w ramach którego Użytkownik dokonał rejestracji Konta.

6.        Wrecking Ball może czasowo ograniczyć udział Użytkownika w Aukcjach, jeżeli Użytkownik:

a.       narusza konkurencyjny przebieg Aukcji;

b.      zawiera umowy/porozumienia (w jakiejkolwiek formie) z innym Użytkownikiem, których celem lub skutkiem jest zakłócanie prawidłowego przebiegu Aukcji;

c.       w przypadku zawarcia umowy w toku Aukcji opóźnia się ze spełnieniem świadczeń Kupującego, w zakresie zapłaty należności lub terminowego odbioru Przedmiotu Sprzedaży.

7.             Wrecking Ball jest uprawniony do zawieszenia Konta Użytkownika na czas określony, jeżeli:

a.       zaistniało podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych lub Konta Użytkownika - do czasu ustania lub usunięcia zagrożenia;

b.      zaistniało podejrzenie zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 5 lit. b) - do czasu wyjaśnienia przyczyny zawieszenia;

c.       Użytkownik uchyla się od wykonania zobowiązań w zakresie zapłaty należności lub odbioru Przedmiotu Sprzedaży - do czasu wykonania wymagalnych zobowiązań przez Użytkownika;

d.      na wniosek Użytkownika, na okres do 12 miesięcy od dnia zawieszenia.

8.             Wrecking Ball może trwale zawiesić Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik:

a.       dopuścił się naruszenia Regulaminu Platformy;

b.      nie wywiązał się z obowiązku zapłaty zobowiązań powstałych w związku z korzystaniem z Platformy lub Usług świadczonych przez Wrecking Ball Sp. z o.o., pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu spełnienia należnych świadczeń;

c.       nie potwierdził na piśmie Umowy zawartej w wyniku Aukcji lub nie odebrał Przedmiotu Sprzedaży, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu odbioru;

d.      zakłóca działanie Platformy lub bezpieczeństwo korzystania z Platformy przez innych Użytkowników;

e.       dostarcza lub przekazuje z wykorzystaniem Platformy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogące wprowadzić w błąd, zawierające wirusy lub mogące wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych;

f.        zakłóca konkurencyjny przebieg Aukcji ma zawieszoną działalność gospodarczą, zaprzestał jej prowadzenia lub utracił status osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

9.             Użytkownik może zażądać usunięcia Konta Użytkownika wysyłając żądanie na adres e-mail: pomoc@carrot.pl. Usunięcie Konta rozumiane jest jako rozwiązanie Umowy o korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.

10.          Usunięcie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wykonania zobowiązań powstałych w związku z korzystaniem z Platformy i Usług Wrecking Ball, w szczególności obowiązku zapłaty, potwierdzenia na piśmie zawartej w wyniku Aukcji Umowy i odbioru Przedmiotu.

 

§ 5.

Depozyt

1.                  Wymogiem udziału w charakterze Licytanta w organizowanych na Platformie Aukcjach jest wniesienie przez Użytkownika depozytu w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wpłata depozytu umożliwia udział w dowolnej liczbie Aukcji ogłaszanych na Platformie.

2.                  Depozyt należy wnieść na rachunek bankowy Wrecking Ball o numerze 53 1140 2004 0000 3102 7807 4789 nie później niż w dniu złożenia pierwszej oferty w Aukcji. Za moment wpłaty Depozytu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku Wrecking Ball.

3.                  W przypadku wygrania Aukcji depozyt stanowi zabezpieczenie dopełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikłych z zawartych w toku Aukcji Umów Sprzedaży w szczególności potwierdzenia na piśmie zawartej Umowy Sprzedaży, zapłaty za Przedmiot Sprzedaży, odbioru Przedmiotu Sprzedaży, zapłaty Prowizji i nie podlega zwrotowi do chwili dopełnienia wszystkich obowiązków wobec Wrecking Ball.

4.                  W przypadku uchylania się przez Użytkownika od wykonania zawartej w toku Aukcji Umowy Sprzedaży, w szczególności niedokonania zapłaty ceny lub zapłaty Prowizji, nieodebrania Przedmiotu w wyznaczonym terminie, depozyt ulega przepadkowi w całości.

5.                  Depozyt zwracany jest na wyraźną prośbę Użytkownika po zakończeniu wszystkich Aukcji, w których Użytkownik bierze udział w charakterze Licytanta, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 4.

6.                  Dyspozycję zwrotu depozytu Użytkownik przekazuje w formie korespondencji elektronicznej wysłanej z adresu e-mail Użytkownika zgodnego z adresem e-mail podanym w Danych Użytkownika i skierowanej na adres: depozyt@carrot.pl.

7.                  Depozyt zwracany jest na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata Depozytu. Użytkownik może wskazać w dyspozycji zwrotu depozytu przekazanej drogą elektroniczną inny numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot.

 

§ 6.

Przedmiot Sprzedaży

1.                  Przedmiotem Sprzedaży na Aukcjach Wrecking Ball są pojazdy uszkodzone

2.                  Wrecking Ball nie umożliwia Użytkownikom sprzedaży własnych towarów, produktów lub świadczenia usług.

3.                  Użytkownik zainteresowany udziałem w Aukcji zobowiązany jest dokonać oględzin Przedmiotu Sprzedaży.

4.                  Zaniechanie zapoznania się ze stanem technicznym oraz wyposażeniem Przedmiotu Sprzedaży przed przystąpieniem do Aukcji lub podjęcie decyzji o udziale w Aukcji w oparciu o informacje zamieszczone w poglądowym opisie Przedmiotu następuje na wyłączne ryzyko Kupującego.

5.                  Wrecking Ball umożliwia dokonanie oględzin Przedmiotu Sprzedaży od chwili Ogłoszenia Aukcji do chwili zakończenia Aukcji w miejscu jego przechowywania. Informacja o miejscu przechowywania Przedmiotu Sprzedaży umieszczona jest w opisie Aukcji.

6.                  Zasady dokonania oględzin podlegają Regulaminowi Placu, stanowiącemu Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.                  Opis Przedmiotu Sprzedaży zawarty w opisie Aukcji ma charakter poglądowy. Wrecking Ball nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji na temat Przedmiotu Sprzedaży, niezależnie od tego czy zostały one przedstawione w formie pisemnej, ustnej lub cyfrowej.

8.                  Wrecking Ball nie weryfikuje stanu prawnego, stanu technicznego ani kompletności wyposażenia Przedmiotu Sprzedaży.

 

§ 7.

Rękojmia, gwarancja

1.      Przedmioty Sprzedaży oferowane na Aukcjach Wrecking Ball nie podlegają zwrotowi, nie są objęte rękojmią ani gwarancją posprzedażową.

2.      Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne ani wady fizyczne przedmiotu Sprzedaży, w szczególności za stan techniczny, kompletność, właściwości Przedmiotu Sprzedaży, ani jego przydatność do celu oczekiwanego lub wskazanego przez Kupującego.

3.      Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za braki, niezgodności lub wady w dokumentach Przedmiotu Sprzedaży ani za szkody wynikłe z tego tytułu.

4.      Wrecking Ball nie gwarantuje, że Przedmiot Sprzedaży w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży lub w dniu Odbioru Pojazdu jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w tym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Zaniechanie zawarcia nowej umowy ubezpieczenia Kupujący podejmuje na własne ryzyko. 

5.      Wrecking Ball nie uczestniczy w czynnościach, których dokonanie jest konieczne w celu użytkowania Przedmiotu Sprzedaży zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności uzyskania dopuszczenia do ruchu lub rejestracji Przedmiotu Sprzedaży oraz nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności wykluczające lub utrudniające dokonanie takich czynności.

§ 8.

Aukcja

1.                  Organizatorem Aukcji jest Wrecking Ball.

2.                  Do udziału w Aukcji uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy posiadający aktywne Konto Użytkownika i wniesiony Depozyt.  

3.                  Aukcję rozpoczyna opublikowanie na Platformie Ogłoszenia o rozpoczęciu Aukcji, w którym wskazana jest data zakończenia aukcji, czas jej trwania oraz Cena minimalna Przedmiotu Sprzedaży.

4.                  Opis Przedmiotu Sprzedaży w Aukcji obejmuje w szczególności: markę, model, rok produkcji, wskazanie drogomierza, wartość Przedmiotu przed powstaniem szkody, dokumentację zdjęciową. Na stronie Aukcji podawana jest aktualna cena licytacyjna Przedmiotu Sprzedaży oraz aktualna wartość Prowizji.

5.                  Użytkownik może składać Oferty zakupu Przedmiotu od chwili rozpoczęcia Aukcji. Składając Ofertę w toku Aukcji Użytkownik akceptuje warunki Aukcji określone w Ogłoszeniu.

6.                  Oferty składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem www.carrot.pl.

7.                  Licytant może zaoferować wyłącznie cenę wyższą od aktualnej ceny licytacyjnej minimum o kwotę jednego postąpienia.

8.                         Po złożeniu Oferty nie można jej wycofać, obniżyć, usunąć ani anulować.

9.                  Złożona oferta wiąże Licytanta do czasu złożenia wyższej Oferty przez innego Licytanta. Zakończenie Aukcji następuje z upływem czasu określonego w Ogłoszeniu o rozpoczęciu Aukcji, z zastrzeżeniem, że każda Oferta zarejestrowana na Platformie w ciągu dwóch ostatnich minut trwania Aukcji powoduje automatyczne przedłużenie Aukcji o kolejne 2 minuty.

10.              Licytant, którego Oferta jest najwyższa spośród złożonych w czasie trwania Aukcji, wygrywa Aukcję. W przypadku złożenia takiej samej Oferty przez dwóch Licytantów, za najwyższą Ofertę uważa się tę, którą złożono wcześniej.

11.              Wygranie Aukcji prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Informacja o wygraniu aukcji przesyłana jest Licytantowi, który wygrał Aukcję, na adres e-mail wskazany w Danych Użytkownika. Wraz z informacją o wygranej aukcji Licytant otrzymuje potwierdzenie wylicytowanej ceny sprzedaży oraz kwoty opłaty prowizyjnej (Prowizji), 

12.              Przedmiot nie sprzedany podczas Aukcji może być oferowany na kolejnych Aukcjach. Organizator decyduje o terminie i liczbie kolejnych Aukcji danego Przedmiotu.

13.              Wrecking Ball Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany treści, daty zakończenia, wycofania lub usunięcia Aukcji w czasie jej trwania bez podania przyczyny.

 

§ 9.

Prowizja i pozostałe opłaty

1.             Wrecking Ball pobiera opłatę prowizyjną (Prowizję) z tytułu usług świadczonych w związku z udziałem w Aukcji i zawarciem Umowy Sprzedaży.

2.             Wartość Prowizji wyliczana jest automatycznie według wartości aktualnej ceny licytacyjnej, zgodnie z Regulaminem Opłat Prowizyjnych, stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

3.             Kwota Prowizji jest aktualizowana na bieżąco w czasie trwania Aukcji i widoczna na stronie Aukcji.

§ 10.

Umowa Sprzedaży

1.            Wrecking Ball nie jest stroną Umowy Sprzedaży. Stroną Umowy z Licytantem jest zawsze właściciel Przedmiotu Sprzedaży, w imieniu którego działa Wrecking Ball jako pełnomocnik umocowany do zawarcia Umowy Sprzedaży w toku Aukcji oraz przyjęcia zapłaty ceny.

2.            Licytant, który wygrał Aukcję jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży za wylicytowany Przedmiot Sprzedaży zgodnie ze złożoną Ofertą, opłaty prowizyjnej oraz opłat dodatkowych, związanych z Przedmiotem Sprzedaży, jeżeli powstał obowiązek ich uiszczenia.  

3.            Licytant zobowiązany jest do wniesienia należnych kwot w pełnej wysokości na rachunek bankowy Wrecking Ball o numerze 79 1140 2004 0000 3102 7743 8389 nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wygranej aukcji.

4.            Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w formie przelewu bankowego, dokonanego przez Licytanta. Wrecking Ball jest uprawiony do odmowy przyjęcia płatności dokonanych przez osoby trzecie w imieniu Licytanta.

5.            Przed odbiorem Przedmiotu Sprzedaży Licytant zobowiązany jest do podpisania dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy Sprzedaży w wyniku Aukcji.

6.            W przypadku przekroczenia terminu zapłaty ceny lub terminu odbioru Przedmiotu Sprzedaży, Wrecking Ball jest uprawniony do naliczenia opłat dodatkowych, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji [TOiP].

7.            Wydanie Przedmiotu Sprzedaży może nastąpić wyłącznie po podpisaniu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w wyniku Aukcji i uznaniu na rachunku bankowym Wrecking Ball. Sp. z o.o. wpływu należnych kwot, w tym ceny sprzedaży, opłaty prowizyjnej, opłat dodatkowych za opóźnienie w płatności lub odbiorze Przedmiotu Sprzedaży.

8.            Wrecking Ball przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Aukcji, chyba że Przedmiot Sprzedaży został wcześniej odebrany przez Kupującego. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone Kupującemu zgodnie z § 4 ust. 4. W przypadku odstąpienia Wrecking Ball zwraca Użytkownikowi zapłaconą cenę sprzedaży i Prowizję, przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego Kupujący dokonał zapłaty.

9.            Z dniem zawarcia Umowy Sprzedaży na Kupującego przechodzą wszelkie obowiązki związane z nabyciem Przedmiotu Sprzedaży.

10.         Wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży w formie pisemnej Kupujący składa oświadczenie o wypowiedzeniu polisy OC zakupionego pojazdu ze skutkiem w postaci wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej   w terminie siedmiu dni od dnia złożenia oświadczenia. Od chwili podpisania oświadczenia Kupujący zobowiązuje się do niewykonywania praw z wypowiedzianej umowy ubezpieczenia.

11.         Wraz z upływem terminu wyznaczonego na odbiór Przedmiotu Sprzedaży zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu na Kupującego przechodzą wszelkie ryzyka związane z Przedmiotem, w tym ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu Sprzedaży.

 

§ 11.

Odbiór Przedmiotu Sprzedaży

1.                  Kupujący zobowiązany jest do odbioru Przedmiotu Sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wygranej Aukcji.

2.                  Odbioru Przedmiotu Sprzedaży może dokonać Kupujący lub osoba należycie umocowana do odbioru na podstawie udzielonego jej przez Kupującego pełnomocnictwa, sporządzonego według wzoru „Pełnomocnictwa dla Kupującego”, stanowiącego Załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu.

3.                  Odbiór Przedmiotu Sprzedaży odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie Placu stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

4.                  Zaniechania odbioru w wyznaczonym terminie Kupujący dokonuje na wyłączne ryzyko Kupującego, ze skutkiem wskazanym w § 10 ust. 11 Regulaminu. Wrecking Ball nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu powstałe po terminie wyznaczonym na odbiór Przedmiotu.

 

§ 12.

Prywatność i poufność

1.             Wrecking Ball jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.

2.             We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem:

a.         pod adresem e-mail: rodo@carrot.pl, albo

b.        za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem https://carrot.pl/kontakt, albo

c.         na piśmie na adres: Wrecking Ball Sp. z o.o. 00-451 Warszawa, ul. Rozbrat 6/5.

3.             Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim informacji, opisów, zdjęć, materiałów, do których Użytkownik ma dostęp lub które uzyskał w związku z korzystaniem z usług Wrecking Ball.

4.             Zabronione jest wykorzystywanie informacji i materiałów prezentowanych na Platformie lub pozyskanych w związku z korzystaniem z usług Wrecking Ball w celach niezwiązanych z korzystaniem z usług Wrecking Ball, w tym gromadzenie, przetwarzanie, dalsze udostępnianie tych informacji i materiałów w całości, części lub w postaci przetworzonej.

5.             Użytkownik nie może korzystać z Konta Użytkownika do promowania własnej działalności na Platformie i poza Platformą.

§ 13.

Postępowanie reklamacyjne

1.             Użytkownik może wszcząć postępowanie reklamacyjne w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub nienależytego świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy przez Wrecking Ball.

2.             Reklamacje mogą być składane:

a.         w formie elektronicznej na adres: reklamacje@carrot.pl, albo

b.        na piśmie na adres Wrecking Ball Sp. z o.o. 00-451 Warszawa, ul. Rozbrat 6/5.

3.             Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zawierające:

a.         oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, login oraz adres korespondencyjny);

b.         oznaczenia Przedmiotu, którego aukcja dotyczy (numer aukcji, marka pojazdu)

c.          opis zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji.

4.             W przypadku stwierdzenia braków w treści reklamacji, które utrudniają jej rozpatrzenie, Wrecking Ball wzywa Użytkownika do uzupełnienia reklamacji.

5.             Wreckig Ball rozpatruje reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, a jeśli reklamacja była niekompletna od dnia uzupełnienia braków reklamacji przez Użytkownika. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym czasie Wrecking Ball powiadamia w tym terminie Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

6.             Powiadomienia i odpowiedzi dotyczące Reklamacji przekazywane są Użytkownikowi w takiej formie, której Użytkownik użył do złożenia Reklamacji.

7.             Reklamacje anonimowe lub reklamacje, na których podstawie nie można zidentyfikować Użytkownika lub zdarzenia, którego dotyczą, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

§ 14.

Zmiany Regulaminu

1.                  Wrecking Ball jest uprawniona do wprowadzania zmian Regulaminu oraz Załączników stanowiących integralną część Regulaminu.

2.                  Zmiany Regulaminu stają się skuteczne i wiążące dla Użytkowników od dnia podanego do wiadomości Użytkownika w informacji umieszczonej na Platformie i przesłanej na Konto Użytkownika.

3.                  Zmiany Regulaminu znajdują zastosowanie do Aukcji rozpoczynających się od dnia obowiązywania zmienionego Regulaminu.

4.                  Użytkownik akceptuje zmiany przy pierwszym logowaniu na Konto Użytkownika następującym po dniu wprowadzenia zmian.

5.                  Brak akceptacji zmian uniemożliwia korzystanie z Konta Użytkownika.

 

§ 15.

Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

1.     Prawem właściwym dla Umów zawartych z wykorzystaniem lub za pośrednictwem Platformy zawartych z Użytkownikiem i wynikłych z tych Umów lub w związku z nimi sporów, jest prawo polskie.

2.     Wszelkie spory między Wrecking Ball i Użytkownikiem podlegają właściwości sądów powszechnych właściwych dla dzielnicy Warszawa Środmieście.

3.      Treść i znaczenie pojęć i postanowień Regulaminu powinny być tłumaczone zgodnie z ich celem i rozumieniem przyjętym przez Wrecking Ball.

4.   Bezskuteczność lub nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 

 

 

 

https://carrot.pl/zalacznik-1-regulamin-placu.pdf
https://carrot.pl/zalacznik-2-tabela-oplat-prowizyjnych.pdf
https://carrot.pl/zalacznik-4-pelnomocnictwo.pdf